Мaтемaтикa

Бројеви до 100 000 – писање, читање и упоређивање десетица хиљада

На 9. часу математике утврђивали смо знање у читању, писању и упоређивањеу бројева до 100 000 Бројеви до 100 000 – писање, читање и упоређивање десетица хиљада ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ ЗБИРА ПРОИЗВОДА